نوشته‌ها

تعمیرات برق ساختمان مینی سیتی | 09900015006

تعمیرات برق ساختمان مینی سیتی

ادامه مقاله توزیع برق

۵.۳.۲ قابلیت اطمینان در محاسبات

وقفه عمدتا ناشی از حوادث تصادفی هستند.

روش‌ها و محاسبات احتمال رویدادها را می توان به صورت کمی با استفاده از آمار مورد تحلیل قرار داد.تعمیرات برق شبانه روزی مینی سیتی

بنابراین، احتمال محاسبه مبنای قابلیت اطمینان را تشکیل می‌دهد.

محاسبات با متغیرهای تصادفی انجام می‌شود که

دقیقا نمی توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد .

متغیرهای تصادفی به طور مناسب ارزیابی می‌شوند

تعداد زیادی از محاسبات نتایج را احتمالات با حاشیه نوسان مربوطه نشان می‌دهد.برقکار شبانه روزی مینی سیتی

تعمیرات برق ساختمان مینی سیتی

باید در اینجا ذکر شود که مفهوم ( n – ۱ )

و مفهوم ( n + ۱ ) از ملاحظات افزونگی خبر دارد.

در طراحی شبکه همان ایده اولیه را دنبال می‌کنند،

از تعداد متفاوتی از طراحی یا کارکرد مشابه منابع یا مولفه‌های ” n ” فراتر بروید .خدمات برقی شبانه روزی مینی سیتی

مفهوم ( n – ۱ ) مفهوم: مولفه‌های n در دسترس هستند، با ” n – ۱ ”

اجزای آن برای اطمینان از عملکرد کامل کافی هستند

( ” n ” آیتم‌های موجود، ” n – ۱ ” کافی است ). یعنی،

وقوع یک خطا هنوز مستلزم شکست نیست

تعمیرات برق ساختمان مینی سیتی

مفهوم ( n + ۱ ): یک جز ممکن است شکست یا حذف شود

حدی که ” n ” برای کامل کردن کافی است

عملکرد ( n + ۱ ” آیتم‌های موجود، ” n ” کافی است )

یک محاسبه قابلیت اطمینان را می توان برای کمی کردن قابلیت اطمینان انجام داد.نصاب لوستر مینی سیتی

استفاده از مدل‌هایی برای تکرار سیستم

و ویژگی‌های قابلیت اعتماد مرتبط، نقاط ضعف

و بهینه‌سازی گزینه‌های موجود در نیروی برق

سیستم توزیع را می توان شناسایی کرد. مدل‌های زیر

عملیات تامین برق و رفتار شکست را توصیف می‌کند .هوشمند سازی برق ساختمان مینی سیتی

تعمیرات برق ساختمان مینی سیتی

وشناخته‌شده هستند:

* مدل اجزا

*مدل شکست

*مدل حمایتی

*مدل بار مصرف‌کننده

محاسبه خصوصیات قابلیت اطمینان بسیار استادانه است .تعمیرکار برق هوشمند مینی سیتی

و می‌تواند ببه صورت دستی کوچک و ساده ساخته شود.

فقط به شبکه‌ها کمک می‌کند . در برنامه‌هایی برای تعیین کمی

از قابلیت اطمینان تامین، روش‌های زیر

به طور ساده مورد استفاده قرار می گیرند:الکتریکی شبانه روزی مینی سیتی

*روش فضای دولتی

*شبکه بولی

*شبیه‌سازی مونت کارلو