برقکار قبا | 09900083006

برقکار قبا

برقکار قبا

برقکار قبا

9 .قبل از انجام قطع ووصل بايستي مدار بدون بار گرديده و جهت قطع كابل مشترك ابتدا

فاز و سپس نول جدا گردد. برقکار قبا

10درهنگام بارندگي و شرايط نامناسب جوي انجام هرگونه قطع و وصل برق ممنوع ميباشد.

11تمامي كارگران قطع ووصل بايستي داراي كارت شناسائي بوده و درهنگام كار كارت را

به همراه خود داشته باشند.

تعمیرات برق ساختمان قلهک 

12تمامي گروههاي قطع ووصل بايستي هر روزصبح كارت كنترل ايمني را تكميل و به

امضاءمسئول ايمني واحد مربوطه رسانده و در خودرو بهمراه داشته باشند.

تعمیرکار برق قبا

1 .قبل از تماس با بدنه سلولهای فلزی تاسيسات از بدون برق بودن آنها اطمينان حاصل

کند .

2 .برای اجرای هرگونه عمليات )مانند اندازه گيری ولتاژ – تعويض فيوز – تنظيم رله ها

و … ( در تابلو درصورتيکه در شرايط برقدار باشد استفاده از دستکش عايق فشار ضعيف

الزامی است. برقکار قبا

3 .اجرای هرگونه تعميرات – تعويض قطعات يا عيب يابی درتابلو برقدار ممنوع است و

بايد از طريق کليد اتوماتيک يا بدون برق نمودن ترانسفورماتور جهت انجام اين عمليات

اقدام نمود .

4 .به منظور ايمن سازی تابلو و جلوگيری از ايجاد ولتاژ ناخواسته رعايت موارد ذيل الزامی

است .     • بدون برق نمودن تابلو

  • کشيدن فيوزهای فيدرهای خروجی و فيدرهای مربوط به رينگ شبکه
  • آزمايش بی برقی
  • نصب دستگاه گراند موقت ) ارت موقت(که انجام محل کار در تابلو اتصال به زمين

باشد .

خدمات برقکاری قبا

5

.برای کشيدن وجازدن فيوزها فقط از فيوز کش فشار ضعيف به همراه دستکش استفاده

شود .

تعمیرات برق ساختمان جردن 

6 .مستقيم نمودن کليد اتوماتيک يا فک فيوزها ممنوع ميباشد . چنانچه در موارد اضطراری

وبنا به داليل خاص اجبار به مستقيم نمودن کليدها يا فيوزها باشد بايستی با نصب عالئم

هشدار کافی و اطالع به اپراتور اتفاقات از هرگونه حادثه بعدی جهت ساير کارکنان

جلوگيری نمود ودراسرع وقت گزارش کليد يا فيوز مستقي ٌ م شده کتبا به اطالع مسئولين

ذيربط جهت اقدام اصالحي رسانده شود برقکار قبا

7 .درصورت نياز به گرفتن انشعاب موقت در تابلو فشار ضعيف بايستي ازپريزهاي پيش بيني

شده درتابلو استفاده شود .

8 .درصورت در دسترس نبودن پريز جهت گرفتن انشعاب موقت الزم است تابلوبي برق و

سپس با نصب گي ٌ ره هاي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *